Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022 15:30

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ tư, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chuyển biến, tiến bộ; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt coi trọng; hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị được nâng cao. Toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, QUTƯ xác định: Toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng; các nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Triển khai công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ, chú trọng lực lượng dân quân thường trực, cơ động, dân quân biển. Củng cố tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; tổ chức điều chỉnh lực lượng tinh, gọn, mạnh; quản lý, sử dụng hợp lý quân số, trong đó, ưu tiên các đơn vị bộ binh đủ quân, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, đào tạo sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 847 của QUTƯ về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tính chiến đấu, sức thuyết phục trong công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án, dự án, mục tiêu về công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật, vũ khí trang bị, phương tiện cho các nhiệm vụ.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kế hoạch-đầu tư, tài chính, kinh tế. Tăng cường công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đúng đường lối đối ngoại của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đan xen; đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, cả về phong cách, phương pháp làm việc, cách quản lý điều hành, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, quyết tâm cao, bám sát thực tiễn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy kết quả của năm trước, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, tạo được khí thế và xung lực mới, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là thời gian phải phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiếp tục triển khai công việc quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Để tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý QUTƯ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai chặt chẽ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình; chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn, không được để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước; thực hiện tốt các chức năng của quân đội.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và các địa bàn trọng điểm. Chuẩn bị đầy đủ các phương án, lực lượng, phương tiện, phòng, chống hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, các sự cố bất ngờ, cứu hộ, cứu nạn. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức hội thảo, hội thi sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn; tham gia Hội thao quân sự Quốc tế (Army Games) đạt kết quả cao hơn năm trước. Tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, Quân đội ta trên trường quốc tế.

Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội; từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước, nhân dân và chế độ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng.

QUTƯ và các đơn vị trong toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn tự soi, tự sửa, giữ mình và rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần công sức, trí tuệ của mình làm cho Quân đội ta ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, mãi mãi xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn từng đồng chí Ủy viên QUTƯ tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao hơn năm 2021./.

Nguồn: qdnd.vn
Cùng chuyên mục
Sớm đưa khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào triển khai trên thực tế
Sớm đưa khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào triển khai trên thực tế

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) và hoạt động song...

Việt Nam đóng góp tích cực trong hợp tác ASEAN và ASEAN - Trung Quốc
Việt Nam đóng góp tích cực trong hợp tác ASEAN và ASEAN - Trung Quốc

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về Chuyến công tác của Thủ tướng...

Phấn đấu đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại đầu tiên của Trung Quốc vượt mức 1.000 tỷ USD
Phấn đấu đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại đầu tiên của Trung Quốc vượt mức 1.000 tỷ USD

Sáng ngày 17/9/2023, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường......

Không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc
Không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chiều ngày 16/9/2023, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội...

Triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây và các địa phương Việt Nam
Triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây và các địa phương Việt Nam

Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN...

Việt Nam mong muốn Sáng kiến “Vành đai và Con đường” tiếp tục góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối khu vực
Việt Nam mong muốn Sáng kiến “Vành đai và Con đường” tiếp tục góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối khu vực

Ngày 14/9/2023, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến nội dung hợp tác...

Phiên họp Vòng X Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Phiên họp Vòng X Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Từ ngày 12 đến 14/9/2023, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Phiên họp Vòng X Uỷ ban liên hợp biên...

Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ
Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ

Chiều ngày 12/9 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, Vương...

Tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo: Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện
Tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo: Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 10/9/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R....

Cấp cao EAS-18: Vì hoà bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực
Cấp cao EAS-18: Vì hoà bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực

Ngày 7/9/2023, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng...

Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và các Đối tác
Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và các Đối tác

Ngày 6/9/2023, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã...

Hội thảo quốc tế: Luật pháp về biên giới lãnh thổ - Giá trị và Thực tiễn vận dụng
Hội thảo quốc tế: Luật pháp về biên giới lãnh thổ - Giá trị và Thực tiễn vận dụng

Hội thảo quốc tế: Luật pháp về biên giới lãnh thổ - Giá trị và Thực tiễn vận dụng

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Thông điệp mạnh mẽ về một ASEAN tầm vóc, tự cường và năng động
Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Thông điệp mạnh mẽ về một ASEAN tầm vóc, tự cường và năng động

Chiều ngày 7/9/2023, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị Cấp cao liên quan bế mạc. Thứ trưởng Bộ Ngoại...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức Việt Nam từ...

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia phát triển lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia phát triển lên tầm cao mới

Chiều 04/9/2023, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ...

Tin đọc nhiều
Kỳ vọng vào cảng biển nước sâu lớn nhất miền Tây
Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia đi qua những tỉnh nào?
Việt Nam kêu gọi sớm đạt được COC thực chất và hiệu quả
Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 2005-2008
Việt Nam mong muốn Sáng kiến “Vành đai và Con đường” tiếp tục góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối khu vực
Chủ động ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao tại họp báo thường kỳ
Triển lãm ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa tại Quảng Ngãi
Quân - dân đồng lòng giữ vững biên cương
Tiến trình đàm phán biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1954-1985
Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Khánh Hòa liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế
Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới
10 điểm du lịch nổi bật nhất của Việt Nam
Tự nguyện góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hội kiến Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc
Bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh vì biển đảo quê hương
Khai thác thủy sản bất hợp pháp gồm những trường hợp nào?
Nhiều cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi
Giúp nhân dân biên giới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật
Những mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả ở xã biên giới Thanh Thủy
Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới
Các phụ lục đính kèm “Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân” có giá trị pháp lý như thế nào?
Tập trung gỡ
Cặp cửa khẩu Đăk Peur - Bu Sara thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền ngay từ cảng cá
TP.HCM: Hơn 34,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biên giới, biển đảo của Tổ quốc
Cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrây Thum thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo