Thường trực Ban Bí thư làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết

23/03/2023 17:34

Chiều 22/3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ có mối quan hệ trực tiếp đến Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là bảo đảm quốc phòng an ninh, thế trận lòng dân để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Theo đó, thời gian qua, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả to lớn đối với công tác này.

Đó là, nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác quốc phòng an ninh và chiến lược bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đã tập trung cao cho việc xây dựng thể chế, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tham mưu được giao. Nổi bật là xây dựng nên hành chính nhà nươc dân chủ, pháp quyền, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, hiệu quả hơn. Hệ thống thể chế hành chính Nhà nước được gắn bó chặt chẽ với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy dân chủ gắn với bảo đảm kỷ cương và pháp luật.

Bộ Nội vụ đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành như Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới…

Toàn thể ngành Nội vụ đã nỗ lực thực hiện công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được giao, tạo sự ngày càng chuyển biến tích cực vì nền hành chính quốc gia phục vụ nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng trong ngành Nội vụ mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước, tham mưu của ngành đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới như công tác xây dựng thể chế chưa toàn diện, liên thông chưa cao, chưa thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chưa bắt kịp và đáp ứng các yêu cầu ngày càng nặng nề trong tình hình mới.

Thời gian tới, sau khi tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành để từ đó thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tới, nhất là việc xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại cuộc làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bộ/ngành Nội vụ đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đã tóm tắt những nội dung lớn của Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI với 6 nhiệm vụ và giải pháp gồm: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại doàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gồm nhiều nội dung về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng. Khi tổng kết phải toàn diện, bao quát, tiến hành từ cơ sở, ở các ngành, các cấp. Trong đó, cần tập trung vào 06 nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, trong từng nội dung và giải pháp đó cần kết hợp làm rõ việc quán triệt, vận dụng mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo; đồng thời, đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nội dung có sự phát triển mới, các vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm đặc biệt trong 10 năm qua.

Tán thành với báo cáo của Bộ Nội vụ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chỉ rõ những nhiệm vụ lớn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ làm căn cứ để gắn kết chặt chẽ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là việc xây dựng nền hành chính hiện đại, thông suốt, hiệu quả.

Trong đó, Bộ Nội vụ cần lấy nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách hiệu lực hiệu quả, bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của Bộ./.

Nguồn: baochinhphu.vn
Cùng chuyên mục
Khánh thành Văn phòng liên lạc qua biên giới Việt - Trung
Khánh thành Văn phòng liên lạc qua biên giới Việt - Trung

Ngày 31/5, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do đồng chí Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều...

Khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển
Khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển

Năm nay, sự kiện Ngày Đại dương Thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1- 8/6) diễn ra trong bối cảnh...

"Trồng người" nơi muôn trùng sóng

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, một trong những ấn...

Hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú đến với Trường Sa
Hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú đến với Trường Sa

Ngày 29/5, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tiễn đoàn công tác hành trình "Sinh viên với biển,...

Quảng Ngãi: Gần 99% tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình
Quảng Ngãi: Gần 99% tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình

Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh hiện có 4.544 tàu cá, trong đó, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên khai...

Cảng Cái Mép đạt hạng cao trong danh sách cảng container hiệu quả nhất thế giới
Cảng Cái Mép đạt hạng cao trong danh sách cảng container hiệu quả nhất thế giới

Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Hãng tin Tài chính S&P Global Market Intelligence vừa công bố Chỉ số CPPI cho 348 cảng container...

Việt Nam là hình mẫu trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam là hình mẫu trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 24/5, trong khuôn khổ Phiên họp của Hội đồng kinh tế-xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) về hoạt động phát triển đã diễn ra...

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”
Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Sáng 24/5, tại Đà Nẵng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP...

Cảnh sát biển Việt Nam cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Cảnh sát biển Việt Nam cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Cảnh sát biển Việt Nam ký kết, triển khai chương trình phối hợp thực hiện dân vận đối với ngư dân 22 tỉnh, thành phố...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 16-22/5/2023
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 16-22/5/2023

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng (từ 19-21/5 tại Nhật Bản), Thủ tướng Chính...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 7-15/5/2023
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 7-15/5/2023

Hoạt động của Lãnh đạo cấp cao; nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia (từ 9-11/5); Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 25/4-6/5/2023
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 25/4-6/5/2023

Hoạt động của Lãnh đạo cấp cao; Tổng thống Philippines thăm chính thức Mỹ (30/4-4/5).

Họp thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia
Họp thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

Chiều 18/5, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), diễn ra cuộc họp thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu...

Đồng bào các dân tộc xã Krông Na chung tay giữ gìn bình yên biên giới
Đồng bào các dân tộc xã Krông Na chung tay giữ gìn bình yên biên giới

Nhiều năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng BĐBP...

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”
Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”

Ngày 18/5, Đồn Biên phòng Mường Cai, BĐBP Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ...

Tin đọc nhiều
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 28/3 – 3/4/2023
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 25/4-6/5/2023
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Ngoại giao
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ
Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu Slovenia Tanja Fajon
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường
Đối thoại chiến lược lần thứ 7 cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam-Đức
Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 11-17/4/2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Việt Nam luôn kiên định với lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình
Nuôi trồng thủy sản kết hợp các tour du lịch
Quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc hướng tới ổn định, cân bằng
IMO sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cấp công nghệ về tìm kiếm cứu nạn trên biển
Hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN – Trung Quốc lần thứ 20 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông
Ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 7-15/5/2023
Đồng bào các dân tộc xã Krông Na chung tay giữ gìn bình yên biên giới
Hải quân Việt Nam – Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung
Tháng Tư có hẹn với Trường Sa
Hội nghị cấp cao Uỷ hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 4
Hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 6
Cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 và Cuộc họp Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về Timor Leste xin gia nhập ASEAN
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Đặc sắc Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bến số 7, số 8 cảng Lạch Huyện
Khẳng định cam kết của Việt Nam đối với Quan hệ đối tác Á – Âu
Hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú đến với Trường Sa