Từ phương lược biên phòng thời Lê Sơ đến Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị

10/12/2019 20:15

Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận, triều Lê Sơ là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam. Công cuộc biên phòng thời Lê Sơ được xây dựng khá nhất quán, hoàn chỉnh và toàn diện, thể hiện trên cả mặt tư tưởng và tổ chức các hoạt động bảo vệ biên giới (BVBG). Ngày nay, tư tưởng ấy được Đảng, Nhà nước ta kế thừa sâu sắc. Đặc biệt, phương lược biên phòng từ thế kỷ XV đã được kế thừa linh hoạt trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược BVBG quốc gia.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW tại Học viện Biên phòng. Ảnh: Viết Nhân

Chế độ phong kiến thời Lê Sơ phát triển đã tạo nền tảng cho sự thành công và phát triển của công cuộc biên phòng. Nhà nước phong kiến Lê Sơ đã gắn việc tổ chức quản lý chặt chẽ lãnh thổ ven biên giới với quá trình tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương; gắn việc tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ biên phòng và quá trình tiến hành BVBG với quá trình xây dựng sức mạnh mọi mặt của đất nước. Chủ trương kế sách biên phòng không tách khỏi thế nước hùng cường, tất cả tạo thành một thể thống nhất, dưới sự quan tâm chỉ đạo của triều đình. Nhờ sự định hướng có tính chiến lược đúng đắn, có sách lược và phương lược kiên quyết, khéo léo mà lãnh thổ biên giới Đại Việt ở phía Bắc được giữ vững, biên giới phía Tây Nam ngày càng ổn định, công cuộc biên phòng đã đạt tới sức mạnh to lớn.

Dưới triều Lê Sơ, vua Lê Thánh Tông rất chăm lo cho phương lược biên phòng, luôn thấu hiểu và tôn trọng giá trị của từng thước núi, tấc sông mà cha ông để lại. Chủ trương kế sách bao giờ cũng được đi với hành động, bởi thế mà đất nước đã đạt đến đỉnh cao của thịnh trị. Phương lược quan trọng nhất luôn được vua tôi dự trù, đó là dựa vào sức mạnh của nhân dân, coi “sức dân như sức nước” vừa là phương lược trị nước, vừa là kế sách “sâu gốc, bền rễ” lâu dài. Lịch sử đã chứng minh, tư tưởng mang tính chiến lược do vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thánh Tông đề ra không những có ý nghĩa thực tiễn về công tác biên phòng thời bấy giờ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử sau này của dân tộc. Dưới triều Lê, Đại Việt khá cường thịnh, nhân dân các miền biên viễn no đủ, quân sự phát triển toàn diện, chính trị xã hội ổn định, đây chính là nền móng quan trọng để phát triển và xây dựng biên cương.

Ngày nay, tư tưởng ấy được Đảng, Nhà nước ta kế thừa có những quyết sách, chủ trương đúng đắn, phù hợp, đem lại hiệu quả cao trong xây dựng và quản lý, BVBG quốc gia. Kế thừa một phần sự nghiệp BVBG của ông cha ta trong lịch sử, đặc biệt là phương lược biên phòng thời Lê Sơ, ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược BVBG quốc gia. Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ BVBG. Việc ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW đã khẳng định ý chí sắt thép của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của nhân dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng BVBG đã có trước đó và tình hình thực tiễn trên các tuyến công tác của BĐBP, Nghị quyết 33-NQ/TW tiếp tục khẳng định nhiệm vụ BVBG quốc gia hướng tới mục tiêu “bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Đồng thời, xác định rõ phương châm chỉ đạo đối với nhiệm vụ này phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”. Tích cực chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy tổng hợp mọi nguồn lực hướng đến mục tiêu hàng đầu vì cuộc sống của đồng bào khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với lực lượng “chuyên trách” và “nòng cốt” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm và chỉ rõ đó là phương thức BVBG. Nghị quyết 33-NQ/TW xác định, BVBG quốc gia bằng “tổng thể các biện pháp”, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp công tác để xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Các biện pháp đều có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Lấy xây dựng là trung tâm, quản lý và BVBG là nhiệm vụ then chốt, được tiến hành thường xuyên và liên tục.

Xuất phát từ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao, xuyên quốc gia, xuyên biên giới; từ thực tiễn công tác của BĐBP và tư duy của Đảng ta về Chiến lược Quân sự Việt Nam, phương thức bảo vệ biên giới được đặt ra đó là: Dựa vào dân, phát huy sức mạnh toàn dân và của cả hệ thống chính trị; BVBG quốc gia là sự nghiệp “của dân, do dân, vì dân”; lấy tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục là chính...

Từ những quan điểm trên cho thấy, vấn đề BVBG quốc gia trong tình hình mới cần phải được xem xét toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, phải biết phát huy sức mạnh tại chỗ, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong nhiệm vụ BVBG; tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” và tiềm lực biên phòng. Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt làm tiền đề vững chắc, giữ vững ổn định chính trị lâu dài, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nghị quyết 33-NQ/TW xác định, xây dựng lực lượng BĐBP “có chất lượng tổng hợp cao”, là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại. Điều đó đòi hỏi yêu cầu cao từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng năng lực cho lực lượng BVBG. Phải nâng cao năng lực của BĐBP ngang tầm nhiệm vụ, luôn vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, biết kế thừa lịch sử, kinh nghiệm công tác của các thế hệ đi trước. Đặc biệt, tiếp cận kịp thời sự phát triển của công nghệ thông tin và hệ thống trang thiết bị hiện đại được trang cấp vào trong từng nhiệm vụ. 

Thông suốt tư tưởng “lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, BĐBP là lực  lượng chuyên trách” theo tinh thần của Nghị quyết 33-NQ/TW, điều đó phải hiểu sâu sắc rằng, BVBG quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang giữ vai trò “nòng cốt”. Quan điểm trên đã thể hiện sự phát triển về tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng, phòng khi biên giới có tình huống xảy ra, sẽ vận dụng tốt phương châm “bốn tại chỗ” mà nghị quyết đã chỉ rõ.

Những giá trị trường tồn rút ra từ phương lược biên phòng thời Lê Sơ và những tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị luôn là hành trang, là “thanh bảo kiếm” để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là lực lượng BĐBP nỗ lực, cố gắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống./.

Nguồn: bienphong.com.vn
Cùng chuyên mục
Quốc hội và Thượng viện Pháp bàn về tình hình Biển Đông
Quốc hội và Thượng viện Pháp bàn về tình hình Biển Đông

Ngày 27/2, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt trong Quốc hội Pháp đã tổ chức hội thảo quốc tế về tình hình trên Biển Đông....

Hội thảo về đảm bảo tình hình an ninh tại Biển Đông ở Paris (Pháp)
Hội thảo về đảm bảo tình hình an ninh tại Biển Đông ở Paris (Pháp)

Ngày 25/2, tại Viện Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông (Paris – Cộng hòa Pháp), đã diễn ra hội thảo về tình hình Biển...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 17-23/02/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 17-23/02/2020

Cuộc họp lần thứ nhất PCA / Hội thảo quốc tế về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải / New Zealand ủng hộ hòa...

Hội thảo quốc tế về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải tại Nhật Bản
Hội thảo quốc tế về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải tại Nhật Bản

Ngày 20/2, Hội thảo hợp tác quốc tế lần thứ hai về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải đã diễn ra tại thủ đô...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 10-16/02/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 10-16/02/2020

-Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Mỹ -Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) -Liên...

Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia

Ở tỉnh Kon Tum, trong suốt chiều dài hơn 292km đường biên giới giáp hai nước bạn Lào và Campuchia có một vị trí đặc...

Tiếp tục giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, trình độ đội ngũ QNCN Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Tiếp tục giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, trình độ đội ngũ QNCN Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nòng cốt trong tổ chức biên chế của Quân...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 03-09/02/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 03-09/02/2020

Nhật Bản hối thúc ASEAN, Malaysia có lập trường cứng rắn về Biển Đông; Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện ở Biển Đông; Hội...

Hội thảo “Việt Nam với chủ quyền trên biển Đông” tại Pháp
Hội thảo “Việt Nam với chủ quyền trên biển Đông” tại Pháp

Hiệp hội Côtes-d’Armor Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Việt Nam với chủ quyền trên biển Đông" vào ngày 7/2 tại thành phó Saint-Brieuc,...

Thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa
Thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa

Ðến với Lý Sơn (Quảng Ngãi) - vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc, có một địa danh văn hóa giàu giá trị lịch sử...

Hội thảo Biển Đông tại Đức: Nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế
Hội thảo Biển Đông tại Đức: Nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế

Tối 30/1, Viện Á - Phi thuộc Đại học Hamburg, CHLB Đức đã tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ ba....

Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV
Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV

Bộ Y tế vừa công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do...

Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah Sihanouk
Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah Sihanouk

Chiều 17/1, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế...

70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính
70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2020), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên...

Thượng nghị sĩ Mỹ chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN
Thượng nghị sĩ Mỹ chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN

Ngày 15/1, một số Thượng nghị sĩ Mỹ đã ra thông cáo báo chí chúc mừng Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch Hiệp hội...

Tin đọc nhiều
Cuộc họp hai Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam – Lào
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Kampong Cham
Ra quân tuần tra liên hợp năm 2020
Chính thức quy hoạch Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành
Đại đội Biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, Lào) chúc Tết nguyên đán Canh Tý 2020 các Đồn Biên phòng Nghệ An
Việt Nam coi trọng và tham gia tích cực hợp tác Mekong-Lan Thương
Xuất nhập khẩu hàng hóa biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đang dần được cải thiện
Xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh tại biên giới theo hướng giảm thiểu tác động đến xuất nhập khẩu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt
Nhật Bản tài trợ 49 triệu Yên tăng cường quản lý biển đảo Cát Bà
Thông tin liên quan Biển Đông từ 17-23/02/2020
Phát động xây dựng Thư viện Hoàng Sa
Tặng thiết bị y tế cho các lực lượng liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam
Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông
Bộ Công Thương: ‘Thắt’ chống dịch COVID-19, ‘mở’ cửa khẩu
Siết chặt tuần tra, kiểm soát đường biên
Tăng cường phòng, chống tội phạm trên tuyến Cửa khẩu Cầu Treo dịp Tết Nguyên đán
Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
“Tết sum vầy - Mừng xuân, ơn Đảng”- Chương trình ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới
Để “tàu 67” vươn khơi, bám biển
Chăm lo cho đồng bào biên giới
Các cửa khẩu lại tồn ứ gần 780 xe nông sản, trái cây
Phó Thủ tướng Thường trực thăm đồn biên phòng và bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
Các tỉnh biên giới chủ động ứng phó dịch viêm phổi cấp từ Trung Quốc
Huyện vùng sâu biên giới Vĩnh Hưng không còn đường đất đến xã
Chính thức dừng tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc do dịch cúm virus Corona
Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân trước dịch cúm nCoV ngày 7/2/2020
Các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đổi mới, sáng tạo dạy và học