Từ phương lược biên phòng thời Lê Sơ đến Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị

10/12/2019 20:15

Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận, triều Lê Sơ là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam. Công cuộc biên phòng thời Lê Sơ được xây dựng khá nhất quán, hoàn chỉnh và toàn diện, thể hiện trên cả mặt tư tưởng và tổ chức các hoạt động bảo vệ biên giới (BVBG). Ngày nay, tư tưởng ấy được Đảng, Nhà nước ta kế thừa sâu sắc. Đặc biệt, phương lược biên phòng từ thế kỷ XV đã được kế thừa linh hoạt trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược BVBG quốc gia.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW tại Học viện Biên phòng. Ảnh: Viết Nhân

Chế độ phong kiến thời Lê Sơ phát triển đã tạo nền tảng cho sự thành công và phát triển của công cuộc biên phòng. Nhà nước phong kiến Lê Sơ đã gắn việc tổ chức quản lý chặt chẽ lãnh thổ ven biên giới với quá trình tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương; gắn việc tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ biên phòng và quá trình tiến hành BVBG với quá trình xây dựng sức mạnh mọi mặt của đất nước. Chủ trương kế sách biên phòng không tách khỏi thế nước hùng cường, tất cả tạo thành một thể thống nhất, dưới sự quan tâm chỉ đạo của triều đình. Nhờ sự định hướng có tính chiến lược đúng đắn, có sách lược và phương lược kiên quyết, khéo léo mà lãnh thổ biên giới Đại Việt ở phía Bắc được giữ vững, biên giới phía Tây Nam ngày càng ổn định, công cuộc biên phòng đã đạt tới sức mạnh to lớn.

Dưới triều Lê Sơ, vua Lê Thánh Tông rất chăm lo cho phương lược biên phòng, luôn thấu hiểu và tôn trọng giá trị của từng thước núi, tấc sông mà cha ông để lại. Chủ trương kế sách bao giờ cũng được đi với hành động, bởi thế mà đất nước đã đạt đến đỉnh cao của thịnh trị. Phương lược quan trọng nhất luôn được vua tôi dự trù, đó là dựa vào sức mạnh của nhân dân, coi “sức dân như sức nước” vừa là phương lược trị nước, vừa là kế sách “sâu gốc, bền rễ” lâu dài. Lịch sử đã chứng minh, tư tưởng mang tính chiến lược do vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thánh Tông đề ra không những có ý nghĩa thực tiễn về công tác biên phòng thời bấy giờ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử sau này của dân tộc. Dưới triều Lê, Đại Việt khá cường thịnh, nhân dân các miền biên viễn no đủ, quân sự phát triển toàn diện, chính trị xã hội ổn định, đây chính là nền móng quan trọng để phát triển và xây dựng biên cương.

Ngày nay, tư tưởng ấy được Đảng, Nhà nước ta kế thừa có những quyết sách, chủ trương đúng đắn, phù hợp, đem lại hiệu quả cao trong xây dựng và quản lý, BVBG quốc gia. Kế thừa một phần sự nghiệp BVBG của ông cha ta trong lịch sử, đặc biệt là phương lược biên phòng thời Lê Sơ, ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược BVBG quốc gia. Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ BVBG. Việc ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW đã khẳng định ý chí sắt thép của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của nhân dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng BVBG đã có trước đó và tình hình thực tiễn trên các tuyến công tác của BĐBP, Nghị quyết 33-NQ/TW tiếp tục khẳng định nhiệm vụ BVBG quốc gia hướng tới mục tiêu “bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Đồng thời, xác định rõ phương châm chỉ đạo đối với nhiệm vụ này phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”. Tích cực chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy tổng hợp mọi nguồn lực hướng đến mục tiêu hàng đầu vì cuộc sống của đồng bào khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với lực lượng “chuyên trách” và “nòng cốt” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm và chỉ rõ đó là phương thức BVBG. Nghị quyết 33-NQ/TW xác định, BVBG quốc gia bằng “tổng thể các biện pháp”, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp công tác để xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Các biện pháp đều có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Lấy xây dựng là trung tâm, quản lý và BVBG là nhiệm vụ then chốt, được tiến hành thường xuyên và liên tục.

Xuất phát từ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao, xuyên quốc gia, xuyên biên giới; từ thực tiễn công tác của BĐBP và tư duy của Đảng ta về Chiến lược Quân sự Việt Nam, phương thức bảo vệ biên giới được đặt ra đó là: Dựa vào dân, phát huy sức mạnh toàn dân và của cả hệ thống chính trị; BVBG quốc gia là sự nghiệp “của dân, do dân, vì dân”; lấy tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục là chính...

Từ những quan điểm trên cho thấy, vấn đề BVBG quốc gia trong tình hình mới cần phải được xem xét toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, phải biết phát huy sức mạnh tại chỗ, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong nhiệm vụ BVBG; tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” và tiềm lực biên phòng. Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt làm tiền đề vững chắc, giữ vững ổn định chính trị lâu dài, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nghị quyết 33-NQ/TW xác định, xây dựng lực lượng BĐBP “có chất lượng tổng hợp cao”, là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại. Điều đó đòi hỏi yêu cầu cao từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng năng lực cho lực lượng BVBG. Phải nâng cao năng lực của BĐBP ngang tầm nhiệm vụ, luôn vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, biết kế thừa lịch sử, kinh nghiệm công tác của các thế hệ đi trước. Đặc biệt, tiếp cận kịp thời sự phát triển của công nghệ thông tin và hệ thống trang thiết bị hiện đại được trang cấp vào trong từng nhiệm vụ. 

Thông suốt tư tưởng “lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, BĐBP là lực  lượng chuyên trách” theo tinh thần của Nghị quyết 33-NQ/TW, điều đó phải hiểu sâu sắc rằng, BVBG quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang giữ vai trò “nòng cốt”. Quan điểm trên đã thể hiện sự phát triển về tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng, phòng khi biên giới có tình huống xảy ra, sẽ vận dụng tốt phương châm “bốn tại chỗ” mà nghị quyết đã chỉ rõ.

Những giá trị trường tồn rút ra từ phương lược biên phòng thời Lê Sơ và những tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị luôn là hành trang, là “thanh bảo kiếm” để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là lực lượng BĐBP nỗ lực, cố gắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống./.

Nguồn: bienphong.com.vn
Cùng chuyên mục
Việt Nam và Campuchia trao đổi các hình thức nới lỏng xuất nhập cảnh
Việt Nam và Campuchia trao đổi các hình thức nới lỏng xuất nhập cảnh

Trả lời câu hỏi về việc Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia thông báo bãi bỏ hiệu lực công hàm số 698...

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch Covid-19
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch Covid-19

Ngày 2/7, Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) tổ chức họp tổng kết công tác sáu tháng đầu...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 22-29/6/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 22-29/6/2020

Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 / Nhật Bản quan ngại tình hình Biển Đông / Nên nối lại...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 15-21/6/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 15-21/6/2020

Indonesia gửi công hàm lên LHQ / Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc / NATO đang theo dõi sát tình hình ở...

Campuchia bỏ công hàm hạn chế qua lại biên giới của công dân Việt Nam
Campuchia bỏ công hàm hạn chế qua lại biên giới của công dân Việt Nam

Trong thông báo đề ngày 22/6 gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thông báo...

Vùng 5 Hải quân: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
Vùng 5 Hải quân: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Vùng 5 Hải quân không ngừng khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển...

Hội thảo trực tuyến về tình hình Biển Đông
Hội thảo trực tuyến về tình hình Biển Đông

Ngày 20/6, Viện Đông phương học - Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về tình hình hiện nay...

Hướng dẫn kiểm dịch y tế phòng lây nhiễm Covid-19 tại cửa khẩu
Hướng dẫn kiểm dịch y tế phòng lây nhiễm Covid-19 tại cửa khẩu

Ngày 18/6, Bộ Y tế ra Quyết định số 2553/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng,...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 8-14/6/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 8-14/6/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản / Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh điện đàm với Thứ...

Luật Biên phòng: ‘Kim chỉ nam’ cho các hoạt động ở khu vực biên giới
Luật Biên phòng: ‘Kim chỉ nam’ cho các hoạt động ở khu vực biên giới

Chiều 9/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã thông tin với báo chí về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Hiệp định EVFTA và EVIPA – Bước triển khai quan trọng Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệp định EVFTA và EVIPA – Bước triển khai quan trọng Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 08/6 vừa qua, Quốc hội nước ta đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 01-07/6/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 01-07/6/2020

Mỹ gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc / Úc, Ấn Độ ký thỏa thuận quân sự trên biển /...

Tạo thế trận liên hoàn ‘hạ nhiệt’ ma túy vùng biên Việt-Lào
Tạo thế trận liên hoàn ‘hạ nhiệt’ ma túy vùng biên Việt-Lào

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào xác định phòng chống ma túy (PCMT) là cuộc đấu tranh chung và trong cuộc đấu...

Thông tin “Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020”
Thông tin “Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020”

Ngày 2/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về “Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam;...

Lào tiếp tục cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh về nước
Lào tiếp tục cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh về nước

Chiều 1/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra Thông báo số 78-20/LS/ĐSQLA, về việc công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký để...

Tin đọc nhiều
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Kiểm soát chặt hoạt động tàu cá
Xây dựng biên giới biển và cửa khẩu cảng ngày càng vững mạnh
Cơ chế hợp tác của các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào  được quy định như thế nào?
Thứ trưởng Lê Hoài Trung làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác đối ngoại
Khánh Hòa công bố chương trình kích cầu du lịch
Lớp học cho trẻ em Việt kiều Campuchia - sợi dây gắn kết với quê hương
Lào tiếp tục cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh về nước
 Ý nghĩa lớn từ dự án phát triển rừng ngập mặn ở Quảng Ninh
Gần 50.000 tấn thép xuất khẩu qua cảng quốc tế Long An
Đại dương nào lớn nhất thế giới
Thông tin liên quan Biển Đông từ 18-25/5/2020
Lễ cầu mưa của người H’rê
Chung sức đồng lòng, bám dân xây cơ sở
Chuẩn bị tốt nhất cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia
Phát triển hệ thống cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải theo hướng hiện đại
Điện Biên tăng cường liên kết cộng đồng bảo vệ môi trường không khí
Cà Mau mở tuyến du lịch biển đảo
Ngành thủy sản Việt Nam: Tận dụng cơ hội vàng để bứt phá
Thông tin liên quan Biển Đông từ 30/4-10/5/2020
Mở các cửa khẩu phụ dọc biên giới Việt - Lào để giao thương hàng hóa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Quốc tang Đại tướng Sisavath Keobounphanh
Tặng nhà cho hộ nghèo vùng biên giới
Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tỉnh Bình Định
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Khoá 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới
Cảng Container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới xuyên Thái Bình Dương
Tổng cục Hải quan tiếp tục cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu sau Covid-19
Quảng Trị: Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020
Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Phiên đối thoại của các nhà Lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) và Thanh niên ASEAN